ជ្រក់បំពេញរាជ្យ ឬកំពីងរាជ្យ តែ១៥នាទីប៉ុណ្ណោះបើ លោក អ្នក ចង់ បាន ជ្រក់ បំពេញ រាជ្យ មក ទទួល ទាន គឺ មិន មាន អ្វីពិបាក នោះ ទេ ចំណាយ ពេលត្រឹម៥នាទី សម្រាប់ ធ្វើ និង រង់ចាំ ត្រឹមតែ ១០-១៥ នាទី លោក អ្នក នឹង បាន បំពេញ រាជ្យ ជ្រក់ ដែល មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទាន់ចិត្តចង់ភ្លាមៗ។

សូមចុចវិឌីអូខាងក្រោម ដើម្បីមើលពីរបៀបធ្វើ៖

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s