ទឹកត្រីបុកអំពឹលខ្ចី


គ្រឿងផ្សំមានដូចជា៖

១.ក្ដឹបអំពឹលខ្ចី

២.ទឹកត្រី

៣.អំបិល

៤.ម្ទេស

៥.រំដេង ឬ ខ្ញី

៦.ខ្ទឹមស

៧.ស្ករស

៨.ប៊ីចេង

របៀបធ្វើ៖

បុកគ្រឿងផ្សំទាងអស់បញ្ចូលគ្នា លាយតាមរសជាតិដែលលោកអ្នកចូលចិត្តជាការស្រេច។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s