ស៊ុបខួរជ្រូក


គ្រឿងផ្សំមានដូចជា ៖

១. ខួរជ្រូក

២. ផ្សិតម្ជុល

៣. ខ្ញី

៤. អំបិល

៥. ម្សៅស៊ុប

៦. ម្រេច

៧. ស្លឹកខ្ទឹម

៨. ជីវ៉ាន់ស៊ុយ

៩. ឆ្អឹងមាន់

១០. ខ្លឹមស

របៀបធ្វើ៖

១. រំងាស់ឆ្អឹងមាន់ប្រហែល៣០នាទី បង់អំបិលបន្តិចផង។

២. ជាន់ខ្ញីជារាងចង្វារមូលតូចៗ

៣. ហាន់ស្លឹកខ្ទឹម និងជីវ៉ាន់ស៊ុយ

៤. ផ្សិតម្ជុលកាត់ជើងចេញ ប្រឡេះចេញពីគ្នា

៥. ៣០នាទីក្រោយស្រង់យកឆ្អឹងមាន់ចេញ បង់ខ្ញី ម្សៅស៊ុប ម្រេច ខួរជ្រូក(បកសន្ទះស្ដើងដែលរុំជុំវិញខួរជ្រូកចេញថ្មមៗឲ្យស្អាត)ចូល រំងាស់ប្រហែល១០នាទី ដួសដាក់ចាន រោយស្លឹកខ្ទឹម និងជីវ៉ាន់ស៊ុយជាការស្រេច៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s