អំបិលបង្គាម្ទេស


សូមចូលមើលវីឌីអូខាងក្រោមពីវិធីធ្វើ

គ្រឿងផ្សំមានដូចជា៖

១. អំបិលក្រួស

២. អំបិលម៉ដ្ឋ

៣. ហៃប៊ី

៤. ម្ទេស

៥. ខ្ទឹមស

៦. ប៊ីចេង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s