ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅចំការផ្កា ទេទឹកពុះ ទំនប់តាសាល និងទឹកឆាយ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ❤️


រូបភាពនៅចំការផ្កា និងអំពៅរូបភាព និងវីឌីអូនៅទេទឹកពុះ

https://youtu.be/Pu0d2umnBBo

រូបភាពនៅទំនប់តាសាល


រូបភាពនៅទឹកឆាយ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s